Notice: Undefined index: path in /home/siamide1/domains/fmrth.com/public_html/catalog/controller/content/content.php on line 190Notice: Undefined variable: url in /home/siamide1/domains/fmrth.com/public_html/catalog/controller/content/content.php on line 190 งานสังคมสงเคราะห์

 ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

งานสังคมสงเคราะห์

งานด้านสังคมสงเคราะห์

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ งานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1. ให้บริการผู้พิการทางสติปัญญาและครอบครัว ตามแผนงาน/โครงการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม      

2.  ให้การปรึกษาแนะนำและบริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

3.  การส่งต่อผู้พิการทางสติปัญญากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล

4.  จัดทำโครงการเฉพาะกิจของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ตามแผนงานประจำปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

5.  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์

6. ประสานงานกับ   3 ศูนย์ฯ ภาค

7.  เป็นวิทยากร และจัดหาวิทยากรในการอบรมตามโครงการของฝ่ายฯ

8.  ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา กับองค์กร / หน่วยงานต่างๆ

9. ปฏิบัติงานในโครงการอาสาสมัครตามพระราชดำริ  และร่วมงานด้านอื่น ๆ กับฝ่ายอาสาสมัคร

10. เขียนโครงการขอเงินสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอก

11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย