ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

บุคลากร

 

 

นายเชิด    ถิรเกียรติคุณ

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

 

นายคฑาวุฒิ   ต๊ะใจ

เจ้าหน้าที่หาทุน

นางสาวสิริกร  ศรศิริ 

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวสณัญญา  อาวาศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางธัญญธร   ชูเทียน

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวภัทรมณี  แสนสบาย

นักสังคมสงเคราะห์

นางสุรภี   หวังเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุภัชลี   ลักษณะเจริญสิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวอัจฉรา   นากสวาสดิ์

เจ้าหน้าที่พิมดีด

นางศรีสุดา   จันทร์พุ่ม

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต.กฤติเดช  ประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางหนูอาจ   ดำเนิน

นักการ

นางปานแขน  วงศรีชา

นักการ

นายธานี   พลูสวัสดิ์

พนักงานขับรถ

นายประสิทธุิ์   อาจเนานนท์

พนักงานขับรถ

นายไสว   เขียนภาพ

ยามรักษาการณ์