ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

about

งานอาสาสมัคร


งานอาสาสมัคร

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้านอาสาสมัคร

1.  จัดอบรมอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

2. จัดวางแผนให้อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมแล้วให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิฯ   เช่น ออกเยี่ยมครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชนให้ความรู้แก่ผู้พิการในหน่วยงานของมูลนิธิฯ ช่วยระดมหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของ       มูลนิธิฯ และจัดกิจกรรมพิเศษออกหน่วยแพทย์บริการประชาชนและสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา

3. สรรหาอาสาสมัคร ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ

4. ทำกิจกรรมอื่นๆ ที่มูลนิธิฯ มอบหมาย