ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

เด็กจ้างงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์

รายชื่อเด็กกที่ได้รับการจ้างงาน

นาย อภิวัฒน์ ฉวีวรณ์          จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย พีรพัฒน์ นาราศรี         จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย คงณัฐ สุวรรณ             จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย ติณณ์ ศรีพิชิต             จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย ไพบูลย์ อนุสรณ์เสรี     จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย นิธิภัทร พิศุทธ์สินธ์      จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย ธนากร ม่วงมณี            จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นางสาว ชุติปภา วันทาแจ่ม   จ้างงานโดย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน

นาย บดินทร์ นันทเดชะ         จ้างงานโดย บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส จำกัด

นาย กรัชพล พินธุรักษ์           จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย รัฐพล อุนทักษิณกุล       จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย อนนต์ โตสม                 จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย วรรธกร โล่ห์วนิชชัย       จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย เพทาย ดำริห์                จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย ปรัชญา จุลสุคนธ์           จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย ภพสรรค์ สินละม่อม       จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย สุรเดช เมฆปั้น               จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย ฉัตริน วุฒิวิมล                จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นางสาว ภัคพัชญ์ เอกสิรีโรจน์ จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นางสาว ณิชนันท์ นนทสวัสดิ์ศรี  จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นางสาว ชมนาท โอภาสเสรีผดุง  จ้างงานโดย บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

นาย พีรพงศ์ รัตตานนท์              จ้างงานโดย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน

นาย สิทธิศักดิ์ อภิวัฒน์สินสุข      จ้างงานโดย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน

นางสาว อินทิพร สิงห์พิจิตรพงษ์   จ้างงานโดย บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน