ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข้อมูลวิชาการ

about

เด็กชาย ปัญญา หอมมาลัย

ชื่อเล่น  นิว

ชั้นประถมพิเศษ 4

เกิดวันที่  11  มิถุนายน  2539  อายุ  14  ปี  สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย   ศาสนา พุทธ

บิดา  ชื่อ  นายปรีชา     หอมมาลัย   รัฐวิสาหกิจ

มารดา  ชื่อ  นางวิรานันท์  หอมมาลัย   อาชีพ รัฐวิสาหกิจ มีพี่น้อง  2     คน 

 เป็นบุตรคนที่  2 

ที่อยู่ปัจจุบัน  59/28  หมู่บ้านโชคประชาวิลล่า  ซอย กลางตรงข้ามซอย 4

ถนนเลียบคลองประปา  ตำบลบางตลาด  เขตปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 

โทร.  02 – 9844700  ,  087 - 9177096

การศึกษา     เคยเรียนที่ศูนย์สุขวิทยาจิต  3 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมพิเศษปีที่   4  

(พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน)

ลักษณะ  น้องนิว เป็นนักเรียนที่มีอาการออทิสติก ระดับ 2

dsc03078_400

ความสามารถทางด้านดนตรี

        น้องนิว เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ประเภทเครื่อง ตี โดยเฉพาะฆ้องวงใหญ่  เป็นผู้ที่มีความสนใจ มีใจรัก

มีความอดทน มีความเพียรพยายาม มีความตรงต่อเวลา มีความสม่ำเสมอในการฝึกหัด มุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมเป็นประจำ

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนสามารถบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้   จนเกิดเป็นวงดนตรีไทยของโรงเรียน

ปัญญาวุฒิกร และได้ร่วมบรรเลงในงานและโอกาสต่างๆ      ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งได้สร้าง

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักเรียนรุ่นน้อง

ต่อไป