ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข้อมูลวิชาการ

about

ประเภทของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

 

ประเภทของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา / ภาวะปัญญาอ่อน

          ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับเชาวน์ปัญญา ตามวิธีการแบ่งแบบสากลสามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. ภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อย (Mild Mental Retardation)

ภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อย ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 50 - 69 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 9 ปี-ต่ำกว่า 12 ปี) ทำให้มีปัญหาการเรียนในโรงเรียน ในวัยผู้ใหญ่หลายคนสามารถทำงาน และมีสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีและช่วยเหลือสังคมได้

2. ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation)

ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 35 - 49 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 6 ปี-ต่ำกว่า 9 ปี) ทำให้มีการพัฒนาล่าช้าในวัยเด็ก แต่บางส่วนสามารถเรียนรู้ การช่วยเหลือตนเอง การสื่อความหมาย และทักษะการศึกษา ในวัยผู้ใหญ่ต้องการความช่วยเหลือในระดับต่างๆ ในการอยู่อาศัยและทำงานในชุมชน

3. ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation)

ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 20 - 34 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 3 ปี-ต่ำกว่า 6 ปี) ทำให้ต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

4. ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก (Profound Mental Retardation)

ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก ประมาณระดับเชาวน์ปัญญา (I.Q.) ต่ำกว่า 20 (อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ ต่ำกว่า 3 ปี) จำกัด ความสามารถในทุกด้าน ทั้งเรื่องการดูแลตนเอง การสื่อสารและการเคลื่อนไหว

 

 

 

ที่มา: คู่มือแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครองราชย์ 60 ปี