ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข้อมูลวิชาการ

about

สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา / ภาวะปัญญาอ่อน

สาเหตุของภาวะปัญญาอ่อนอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุต่างๆ เช่น อาจเป็นผลมาจากพันธุกรรม ครอบครัวและการดำเนินชีวิต ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีสภาพแตกต่างกันไป เช่น

1. ปัจจัยทางพันธุกรรม อาจมีความผิดปกติของเมตาโบลิซึมหรือความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำตั้งแต่กำเนิด (congenital hypothyroidism)

2. ปัจจัยทางครอบครัว เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนมักจะเกิดในครอบครัวที่มีระดับสติปัญญาต่ำหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ขาดการกระตุ้น

3. ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย เช่น โรคเหยื่อหุ้มสมองอักเสบ การได้รับสารพิษและการได้รับบาดเจ็บทางสมอง เป็นต้น

สำหรับการบำบัดรักษาเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน จะมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ช่วยให้เด็กปัญญาอ่อนได้รับการศึกษาและการฝึกลักษณะนิสัยให้สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้สูงสุดและการช่วยแก้ปัญหาทางด้านร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จะมีการพิจารณาถึงสภาพของความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อนที่เด็กเป็นอยู่มีการให้การศึกษาพิเศษ อีกทั้งจัดการช่วยเหลือเกี่ยวกับงานอาชีพหรืออาการเจ็บป่วยทางกาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนระดับ profound มักต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

Homeworkforme

 

 

 

 

 ที่มา: คุณนิตยา ศรีจำนง การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก