ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข้อมูลวิชาการ

about

อาการเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

อาการเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา / ภาวะปัญญาอ่อน

1. พฤติกรรมที่แสดงความสามารถต่ำกว่าคนในอายุเดียวกัน เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การปรับตัว ในเด็กเล็กจะเห็นพัฒนาการช้ากว่าเกณฑ์ปกติ

2. วัดระดับสติปัญญา (ไอคิว) ได้ต่ำกว่า 70

3. อาการมักเป็นตั้งแต่เกิด และเป็นต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

4. ผู้ที่มีภาวะปัญญาอ่อน มักจะพบอาการมาตั้งแต่วัยเด็ก เริ่มต้นจากพัฒนาการทุกด้านจะช้า เช่น ยืนช้า, เดินช้า, พูดช้า, ความเข้าใจกฏเกณฑ์ และสังคมจะช้า ความจำไม่ดี สอนให้ทำอะไรจะทำได้ช้าและลืมง่าย เมื่อเข้าสู่วัยอนุบาล ครูจะเห็นพัฒนาการทุกด้านช้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน เมื่อเข้าสู่วัยประถมก็มักจะเรียนช้า,ทำงานช้า, สอบตก, ซ้ำชั้น ถ้าปัญญาอ่อนมากก็เรียนไม่ได้เลย

 

 

ที่มา: นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ  ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ